Team Hyllinge er en cykelklub for alle, hvor vi prøver på at holde det sociale i højsæde, vi forsøger at tilpasse os alle der er med i træningerne, så alle får en god oplevelse, Det vil sige at vi følges ud og hjem, andet kan dog aftales under træningerne, hvor vi godt kan dele os op i mindre grupper, hvis der er nogle imellem, som vil køre længere og hurtigere.
Men som sagt bestræber vi os meget på at alle får en god tur ud af det.
Som jeg gerne siger, alle skal med, men træning må også godt gøre lidt ondt en gang imellem.
Håber vi ses på landevejene.

Team Hyllinge
Afholder stiftende generalforsamling, onsdag d. 13 marts. kl. 19,00 i
Vesthallen Hyllinge

Vi Håber der er mange der har lyst til at være med.
Forslag til vedtægter kan ses herunder.

Vedtægter for Team Hyllinge
§ 1.
Navn:
Foreningens navn er Team Hyllinge, og foreningens hjemsted
Er Hyllinge, i Næstved Kommune.
Formål:
Foreningen skal gennem sit daglige virke fremme og understøtte
amatør/ motionscyklisters aktiviteter i Hyllinge / Vestlandet.
§ 2.
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, som ønsker at deltage i cykelaktiviteter
på amatør og motions niveau. Deltagelse i træning og cykelløb sker på
medlemmets eget ansvar, og det anbefales at man kører med cykelhjelm
både under træning og til cykelløb. Medlemmer under 18 år skal have forældres
skriftlige accept af medlemskab på disse vilkår, og altid bære cykelhjelm under træning og i løb.
§ 3.
Kontingent:
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen for den
følgende sæson, og det forfalder til betaling senest den 1. april.
For nye medlemmer dog senest 1 måned efter indmeldelse. Medlemmer kan
kun deltage i foreningens aktiviteter, hvis årets kontingent er betalt.
§ 4.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes ordinært
en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel,
og indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden.
Indkaldelse vil ske pr. e-mail eller opslag, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er kun de medlemmer, som har betalt
kontingent for året forud for generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden:
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg i henhold til vedtægterne
6. Eventuelt

§ 5.
Bestyrelse:
Til varetagelse af det overordnede ansvar for Team Hyllinge Cyklings
drift vælges en bestyrelse, som består af 3 – 5 eller 7 personer valgt af og
blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at løbskalender samt
øvrige aktiviteter fortsat justeres og tilpasses kommende og nye mål.
Valg til bestyrelsen findes sted på den ordinære generalforsamling,
og valget gælder for en periode på 2 år. I stiftelsesåret gælder valget
af 1 eller 2 medlemmer dog kun for 1 år.
Der vælges max. 1 suppleant for hver bestyrelsesrepræsentant, og valget
gælder for 1 år ad gangen.
Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, sidder den resterende periode.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, kasserer og sekretær.
Kassereren kan evt. findes udenfor bestyrelsen.
Ved formandens forfald udøver næstformanden dennes beføjelser.
Revisor:
På generalforsamlingen vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant, der vælges
skifte vis hvert andet år for 2 år ad gangen.

§ 6.
Bestyrelsens mødevirksomhed:
Bestyrelsen afholder møder når den finder det nødvendigt – dog mindst en gang
Om året, udover generalforsamling. Formanden indkalder og leder møderne.
Bestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i behandlingen af en sag.
De indkaldte har udtaleret, men kan ikke deltage i beslutningsprocessen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50% af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. I sager, hvor der
er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
§ 7.
Referater og information:
Der tages referat af bestyrelsens møder, hvori bestyrelsen indfører beslutninger
og afgørelser vedrørende Team Hyllinge.
Et bestyrelsesmedlem kan, ved uenighed, få påført afgørelsen/beslutningen
sit eget særstandpunkt. Bestyrelsen er forpligtet til at informere medlemmerne
om afgørelser og beslutninger.
I sager, der ikke tåler opsættelse, kan formanden i samråd med et bestyrelsesmedlem,
træffe beslutning på vegne af den samlede bestyrelse.
Formanden sikrer, at sagen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde
til orientering.
§ 8.
Bestyrelsens arbejdsopgaver:
Bestyrelsen udarbejder evt. løbskalender over løb som gennemføres i foreningen,
samt koordinerer evt. transport til og fra sæsonens løb.
Bestyrelsen opkræver kontingentbetaling og afregner i det omfang, det er aftalt,
for deltagelse i diverse løb.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Team Hyllinges kapital,
kræver en enig bestyrelse.
Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte projektgrupper og udvalg
til styring af forskellige aktiviteter på grundlag af en formålsbeskrivelse.

§ 9.
Regnskab og forpligtelser:
Regnskabsåret for Team Hyllinge er kalenderåret.
Bestyrelsen tegnes af formanden, respektive næstformanden eller 3 medlemmer
af bestyrelsen. Eventuel gældsstiftelse kræver underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 10.
Vedtægtsændringer/ophør:
Til vedtagelse af ændring af denne vedtægt, eller om foreningens ophør, kræves
generalforsamlingens samtykke med mindst 2/3 flertal.
Såfremt driften af Team Hyllinge ophører, skal foreningens formue,
efter bestemmelse af generalforsamlingen, anvendes til et af generalforsamlingen
vedtaget formål.